Privacy Policy

Privacy Policy Gezinspraktijk Gestel

Gezinspraktijk Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezinspraktijk Gestel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteer.

  Als Gezinspraktijk Gestel ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Gezinspraktijk Gestel
Nanda Poulisse
Cederstraat 12
5271JJ Sint-Michielsgestel
Mail: info@gezinspraktijkgestel.nl
Tel. 073-5518120

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Cliënten:
Ik ben wettelijk verplicht een cliëntdossier bij te houden. De gegevens op het inschrijfformulier/de overeenkomst (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden opgeslagen in je cliëntdossier. Ik gebruik deze gegevens voor de volgende doeleinden: Communicatie vooraf en ten tijde van de begeleiding (maken van afspraken, informatie uitwisseling, beantwoorden van vragen tussendoor, versturen van rekeningen)
Daarnaast wordt privacy gevoelige informatie in het cliëntdossier bewaard. Het gaat dan om gegevens zoals het aantal kinderen, evt zwangerschappen, psychische stoornissen en gezondheid. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verstrekken van mijn psychosociale diensten.
Zowel tijdens als na het begeleidingstraject wil ik je naam en e-mailgegevens gebruiken voor het versturen van mijn nieuwsbrief (4-6 keer per jaar), van blogs en van mails over mijn aanbod. Ik doe dat alleen als je mij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven op het toestemmingsformulier.

Overige belangstellenden:
Je kunt je via mijn website of de mail aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Je naam en e-mailadres worden daartoe opgeslagen via mailchimp, en in de lijst contactpersonen op mijn computer. De gegevens worden gebruikt voor het versturen van mijn nieuwsbrief (4-6 keer per jaar), van blogs en van mails met informatie over mijn diensten en aanbod.

Verstrekking aan derden
Ik maak gebruik van Google Analytics. Dit betekent dat Google beschikt over informatie betreffende het aantal bezoekers op mijn website, de pagina’s die zij bezoeken, de duur van hun websitebezoek, en de plaats waar zij vandaan komen. Google Analytics deelt die informatie met mij.

Ik maak gebruik van Mailchimp voor het versturen van mijn nieuwsbrief (alleen na toestemming). Mailchimp beschikt over je naam en mailadres, en ook over informatie betreffende het aantal keren dat je mijn nieuwsbrief opent, en de linkjes waar je op klikt. Mailchimp deelt die informatie met mij.

Verder worden de door jou verstrekte gegevens door Gezinspraktijk Gestel niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval moet ik medewerking verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

Bewaartermijn
Gezinspraktijk Gestel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en de beroepscode van de NVO is vereist. Voor cliëntdossiers geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Gegevens verzameld voor het toesturen van de nieuwsbrief, blogs of andere informatie worden vernietigd zodra je schriftelijk (bijv. via de mail) kenbaar hebt gemaakt dat je deze niet meer wenst te ontvangen.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;
 • Wachtwoord op computer
 • Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten ruimte
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van je heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op!
 
Nanda Poulisse
26 maart 2018, aangepast 3 mei 2018

 

Contact

Nanda Poulisse
Gezinspraktijk Gestel
Cederstraat 12
5271 JJ Sint-Michielsgestel
T: 073-5518120
KvK: 60751134
Bank: NL67 RABO 0184.8478.69

Contactformulier